Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  Ban QLDA huyện Nhà Bè
Vị trí:   Nhà Bè
Thời gian thực hiện:   2017
Giá trị: 4 tỷ đồng